કોચિંગ સહાય યોજના ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ

2023 થી શરૂ થતી કોચિંગ સહાય યોજના : ૨૦૨૨-૨૩ માં પ્રથમ વખત વિકસતી જાતિના સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગના તાલીમાર્થીઓ તથા આર્થિક રીતે પછાતવર્ગની વિદ્યાર્થીઓને નિયમોનુસાર કોચિંગ સહાય લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજનાની ઓનલાઇન અરજીઓ માંગવા માટે, એક ઇ-સમાજકલ્યાણ પોર્ટલ વડે સાથેજ કરી શકાય છે.

કોચિંગ સહાય યોજના

કોચિંગ સહાય યોજના વિશે મુખ્ય જાણકારી

યોજના નામ કોચિંગ સહાય યોજના ગુજરાત
ગાંધીની નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ
યોજનાનો વિભાગ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ
અરજી પ્રકાર ઓનલાઇન અરજી
અરજી છેલ્લી તારીખ 31/01/2023
અરજી કોચિંગ સહાય યોજના
સત્તાવાર પોર્ટલ અહી ક્લિક કરો 
લાભ કોને મળે  આર્થિક રીતે પછાતવર્ગની વિદ્યાર્થીનીઓને

 

ગુજરાત 2023નો કોચિંગ સહાય યોજના લાભ  કોણ કોણ લઈ શકે છે?

ગુજરાતની કોચિંગ સહાય યોજનાના લાભની સભી વિદ્યાર્થીઓ આપી શકે છે. આ યોજના વિશેની માહિતી ઓનલાઇન સમાજકલ્યાણ પોર્ટલ દ્વારા મળી શકે છે અને અરજીઓ ઓનલાઇન માંગવામાં આવી છે.

ए भी पढ़िए:  જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના Gyan Sadhana Scholarship Yojana

આપના પ્રશ્નમાં મહત્ત્વપૂર્ણ યોજનાઓની જાણ આપી રહ્યા છીએ

1. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા (વર્ગ-૧, ૨ અને ૩) માટે તાલીમ લેનાર વિદ્યાર્થીઓને ખાસ પ્રોત્સાહન સહાય (સહાયની રકમ વધુમાં વધુ રૂ.૨૦,૦૦૦/-) આપવામાં આવે છે.

2. સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવંગના તાલીમાર્થીઓ અને આર્થિક રીતે પછાતવર્ગની વિદ્યાર્થીઓને NEET, JEE, GUJCET જેવી પરીક્ષાની પૂર્વતૈયારી માટે કોચિંગ સહાય યોજના (સહાયની રકમ વધુમાં વધુ રૂ.૨૦,૦૦૦/-) આપવી પડે છે.

3. IIM, CEPT, NIFT, NLŪ જેવી ALL INDIA લેવલની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે કોચિંગ સહાય યોજના આપવી પડે છે (સહાયની રકમ વધુમાં વધુ રૂ.૨૦,૦૦૦/-).

4. વિદેશમાં જવા માટે IELTS, TOFEL, GRE ની પરીક્ષાની પૂર્વતૈયારી માટે કોચિંગ સહાય યોજના આપવી પડે છે (સહાયની રકમ વધુમાં વધુ રૂ.૨૦,૦૦૦/-).

આ યોજનાઓ સામગ્રીપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે અને યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે આપવામાં આવે છે.

કોચિંગ સહાય યોજના માટે પાત્રતા

આવક રૂ.૪.૫૦ લાખથી ઓછી હોય તેવી આર્થિક સ્થિતિમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ માટે નીટ, જેઈઈ, ગુજસેટ, પીએમટી પરીક્ષાની તૈયારી માટે કોચિંગ પાઠશાળાઓમાં દાખલ થવાની યોજના અમલમાં આવી છે. આ યોજનામાં, વિદ્યાર્થીઓને મર્યાદામાં રીઝલ્ટબેઝ ક્રાઇટેરિયા પૂર્વક પસંદગી કરવી આપવામાં આવે છે, જેથી તેમને રૂ.૨૦,૦૦૦/- વધુ ખર્ચ કરીને કોચિંગ પાઠશાળામાં દાખલ થવાની માન્યતા મળે છે. આપત્તિ થયેલ કોચિંગ પાઠશાળાઓને સંસ્થાઓ ઇમ્પેનલ કરીને સંશોધિત ગુણાંક પસંદ કરે છે, જેથી તેમને આ યોજનાની સહાય મેળવવામાં આવે છે.

કોચિંગ સહાય યોજનાનું ધોરણ

વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થિકનો સામાજિક અને શૈક્ષણિક રૂપે પછાત વર્ગના તાલીમ લઈને અને આર્થિક રૂપે પછાત વર્ગની વિદ્યાર્થીને NEET, JEE, GUJCET પરીક્ષામાંથી કોઈપણ એક પરીક્ષાની પૂર્વ તૈયારી માટે રૂ. 20,000/- અથવા તેથી ઓછું મૂલ્યને જે વિદ્યાર્થીના બેંક ખાતામાં આપવામાં આવશે માટેની ફીસને વપરાશ પામવામાં આવશે. આ ચૂકવણી વિદ્યાર્થીને ડીબીટી મારફતે મેળવવામાં આવશે.

ए भी पढ़िए:  જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના Gyan Sadhana Scholarship Yojana

કોચિંગ સહાય યોજના વિશે વધુ માહિતી

શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે ઉકત યોજનાઓ અંતર્ગત સહાય મેળવવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીઓને/તાલીમાર્થીઓને ઈચ્છાનુસારની પ્રમાણપત્રો સાથે ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૩ થી તા. ૩૧/૦૧/૨૦૨૩ સુધી ઈચ્છાનુસારની વેબપોર્ટલ esamajkayan.gujarat.gov.in ઉપલબ્ધ છે. વેબપોર્ટલ પર અરજી કર્યા પછી તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સની નકલ સાથે ઓનલાઇન અપલોડ કરવામાં આવે છે. જેની નકલ બિડાણ કરી સંબંધિત જિલ્લાના નાયબ નિયામકશ્રી (વિ.જા)/ જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી (વિ.જા)ની કચેરીમાં જમા કરાવવામાં આવે છે. અરજીઓની મંજુરીની પ્રક્રિયામાં નિયમોનુસાર અગ્રતા આપવામાં આવશે અને સહાય ચુકવવામાં આવશે પરંતુ બજેટ જોગવાઇ તથા લક્ષ્યાંકને ધ્યાને લેવામાં આવશે. આ સંબંધમાં, તાલીમાર્થી અને તાલીમાર્થીને પંસદ કરવાની સંસ્થાના ધારાધોરણો અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી વેબસાઇટ https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/Government-Resolutions પર ઉપલબ્ધ છે.

 વેબસાઇટ અહી ક્લિક કરો 
સંપૂર્ણ જાણકારી અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ  

અહીં ક્લિક કરો

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment