વાવાઝોડા નુકશાન સહાય : BIPORJOY વાવાઝોડા નુકશાન સહાય

વાવાઝોડા નુકશાન સહાય

વાઝોડાને કારણે ગુજરાત રાજ્યમાં જૂન ૨૦૨૩માં ઘણા વિસ્તારો અસરગ્રસ્ત થયેલા હતા. આ વિસ્તારોમાં વાવાઝોડાના કારણે રહેણાંકના કાચા/પાકા મકાનોને સંપૂર્ણ અથવા આંશિક નુકશાનના કિસ્સા બન્યા છે. આથી, રાજ્ય સરકારે માનવતાને ધ્યાનમાં રાખીને SDRF સંદર્ભમાં વંચાણે લીધે (૧) ના ઠરાવ પછી રાજ્યના બજેટમાંથી “વિશેષ કિસ્સામાં” સહાય આપવાની વિચારણા કરી છે. આ સંદર્ભમાં, સરકારશ્રીએ પૂરી વિચારણાના બાદ નીચેના ઠરાવનો નિર્ણય કર્યો છે.

BIPORJOY વાવાઝોડા નુકશાન સહાય શા માટે:

ગુજરાતમાં વાવાઝોડાથી અનેક ખેતરો પર ધુવાનું પડ્યું છે. આ વાવાઝોડાથી ખેતરોમાં રહેલા ઉભા પાકને ભારે ક્ષતિ થઇ છે. વાવાઝોડાથી રાજ્યમાં ઘણા સ્થળો પર મોટું નુશાનકાન થયું છે.

BIPORJOY વાવાઝોડા નુકશાન સહાય :

સહાયનું નામ BIPORJOY વાવાઝોડા નુકશાન સહાય
વિભાગ ગુજરાત મહેસુલ વિભાગ,
કોને મળશે વાવાઝોડાથી અસરગ્રસ્ત લોકોને
જાહેરનામું તારીખ 20-06-2023
ए भी पढ़िए:  લેપટોપ સહાય યોજના અરજી ફોર્મ Leptop Sahay Yojana Online Apply

 

વાવાઝોડા નુકશાન ઘરવખરી સહાય

SDRFના નિયમો અનુસાર, વાવાઝોડા અને ભારે વરસાદથી પ્રભાવિત જિલ્લાઓમાં કુટુંબદીઠ કપડાં અને ઘરવખરીની મદદ માટે રૂ.૨,૫૦૦/- અને રૂ.૨,૫૦૦/- જેવી રાશિમાં સહાય પ્રાપ્ત થશે. તેમને રાજ્ય સરકારના બજેટમાંથી રૂ.૨,૦૦૦/- અને એક કુલ રૂ.૭,૦૦૦/- મળશે.

મકાન /ઘર માટે સહાય વાવાઝોડા નુકશાન સહાય

  • SDRF રૂ.ની સહાય આપશે. 1,20,000/- સંપૂર્ણ વિનાશ અથવા અસ્થાયી/કાયમી મકાનને નીચેના સંજોગોને કારણે નોંધપાત્ર નુકસાન માટે:
  • કાયમી મકાનને આંશિક નુકસાનના કિસ્સામાં (15% સુધી નુકસાન), પાત્ર સહાય રૂ. 6,500/- SDRF તરફથી અને રૂ. 8,500/- રાજ્ય સરકાર તરફથી, કુલ રૂ. 15,000/-.
  • કામચલાઉ મકાનને આંશિક નુકસાનના કિસ્સામાં (15% સુધી નુકસાન), પાત્ર સહાય રૂ. SDRF તરફથી 4,000/- અને રૂ. 6,000/- રાજ્ય સરકાર તરફથી, કુલ રૂ. 10,000/-.
  • ઝૂંપડપટ્ટીના નિવાસોને સંપૂર્ણ વિનાશ અથવા આંશિક નુકસાન માટે, SDRF રૂ.ની સહાય પૂરી પાડશે. 8,000/- અને રાજ્ય સરકાર રૂ. 2,000/-, કુલ રૂ. 10,000/-.
  • ઘર સાથે સંકળાયેલા શેડ માટે કે જેને નુકસાન થયું છે, SDRF રૂ.ની સહાય પૂરી પાડશે. 3,000/- અને રાજ્ય સરકાર રૂ. 2,000/-, કુલ રૂ. 5,000/-.
ए भी पढ़िए:  કુંવરબાઇનું મામેરું સહાય યોજના | Kuvarbai Nu Mameru ફોર્મ PDF, ડોક્યુમન્ટ, Apply Online

BIPORJOY વાવાઝોડા નુકશાન સહાયની શરતો

  • (૧) જે કિસ્સામાં રાજ્ય સરકારના બજેટમાંથી જણાવેલ હોય તેનો ખર્ચ રાજ્ય સરકારના ભંડોળમાંથી કરવાનો રહેશે.
  • (૨) State Disaster Response Fund ના ધોરણો અને કાર્યપધ્ધતિઓ ભારત સરકારની વંચાણે લીધેલ માર્ગદર્શિકા મુજબની રહેશે.
  • (૩) રાજ્ય સરકારના ભંડોળમાંથી કરેલ ખર્ચને અલગથી નિભાવવાનો રહેશે.
  • (૪) આ ઠરાવની જોગવાઇઓ જુન-૨૦૨૩માં આવેલ BIPORJOY વાવાઝોડાથી અસરગ્રસ્ત થયેલા વિસ્તારના જિલ્લાઓ માટે “ખાસ કિસ્સા” તરીકે લાગુ પડશે.
  • (૫) દબાણ કરીને બનાવેલ મકાન અંગે જે તે વિભાગના નીતિ નિયમોનું પાલન કરવાનુ રહેશે અને આ માત્ર સહાય તરીકે ગણવાનું રહેશે. આ સહાયથી કોઇ પણ પ્રકારની કાયદેસરતા મળતી નથી.

વાવાઝોડું નુકશાન સહાય ઠરાવ

[pdf id=’488′]

લેપટોપ સહાય યોજના અરજી ફોર્મ Leptop Sahay Yojana Online Apply

ए भी पढ़िए:  મફત પ્લોટ સહાય યોજના | Mafat Plot Sahay Yojana Online Apply

મોબાઈલ સહાય યોજના અરજી ફોર્મ Mobile Sahay Yojana Gujarat Online Apply

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

1 thought on “વાવાઝોડા નુકશાન સહાય : BIPORJOY વાવાઝોડા નુકશાન સહાય”

Leave a Comment